Assemblage
  Collage
  3D Collage
  Skulptur
  Engle af skrot
   
  Kontakt
  CV
   
  FENG SHUI
   
 

 

  Forside
 
 
CV
 
 
  Jeg kunne ikke lave de værker, jeg laver i dag,
uden den viden der sidder i mine hænder og i mit sind.


 
 
1970: Kom jeg i vævelære hos Lotte Bagger Petersen i Holte.
I den tid, var jeg hos Stoftrykker og Væver lauget. Her lærte jeg form, farve, komposition og farveteknikker i bl.a. plantefarvning og serigrafi. Samtidig demonstrerede jeg gamle væveteknikker, på Frilandsmuseet i Sorgenfri.

 

 
 
1978: Uddannet fra Håndarbejdets Fremme Seminarium
i Haute Couture.
 
     
 
1979: To års studie og arbejdsophold i Kyoto, Japan.
Her lærte jeg, den gamle traditionelle maleteknik
”Yuzen” til kimonoer.
Dette ophold lærte mig at ”se” og har givet mig forståelsen for kunst/håndværk, æstetik og balance. Det er stadig, en stor inspirationskilde for mig og noget jeg
dagligt bruger i arbejdet med min kunst.
 
     
 
1982: Startede egen butik og værksted i København.
Jeg malede egne tekstiler, til beklædning/boligindretning og solgte bl.a. design til Finlayson, Finland.
Samtidig med arbejdet i værkstedet, arbejdede jeg sammen med en møbelpolstrer.
Ideen med at lære håndværket var, at polstrer gamle møbler, med moderne tekstiler.
I samme periode underviste jeg på aftenskoler, gennem Danmarks lærerforening, Center for genoptræning, forskellige fritidscentre og som konsulent på Holbæk Kunsthøjskole
i møbelpolstring, Yuzen tekstilmaling og serigrafi.
 
     
 
1996: Flyttede til Svendborg.
Her deltog jeg på Svendborg Kunstskole, hvor jeg arbejdede med skulptur i div. materialer.   
Jeg lærte den gamle maleteknik, ådring og marmorering.
En teknik som består af pigmenter og lasur og som er ”modellerbar” i flere dage før det tørrer.
En teknik jeg ofte bruger i mine billeder.
 
     
 
2006: Uddannet Feng Shui Konsulent.
En flere tusind år gammel kinesisk filosofi, som ser på balancen, helheden
og harmonien i vores omgivelser.
 
     
 
 

 I arbejdet med mine håndmalede tekstiler, designede jeg bl.a. tasker. Det krævede noget lukketøj og det blev til en leg med mange forskellige materialer. Gamle smykker blev savet og boret i. Rustent jern, dimser og dutter, blev fundet på gader og stræder. Disse ”nye” materialer satte gang i en ny ”verden”, hvor jeg udviklende et nyt formsprog.  Det førte til en leg og udvikling af smykker lavet af materialer/ting vi kender så godt. Bageforme – brillestænger – klejne sporer – bæltespænder - fragmenter af legetøj og gamle smykker, som ellers bare lå gemt i skuffen, fik set dagens lys i nye sammenhænge og konstellationer. Men lidt efter lidt gik smykkerne hen og blev så store, at det ikke rigtig var smykker længere. Mere som små kunstværker. Så gradvis flyttede de ind i rammerne og blev en del af et større udtryk. Som for nuværende er kommet ud i skulpturer.

Det kreative, legende, filosoferende menneske, har altid ligget mig på sinde. Så jeg fordyber mig i Feng Shui. Disse tanker fascinerer mig, og inspirerer mig, også i min kunst. Det har givet et ekstra værktøj til at se de spændinger, der opstår i kontrasterne mellem råt – poleret – maskulin og feminin.
Fordybelsen og koncentrationen er min livsenergi. At få ”lov” til at mærke længsel – sorg – kærlighed – frihed – liv, mens jeg arbejder med farver – former og symboler, det er stort.   

Derfor er det, at sætte priser på værkerne, en svær/følelsesladet opgave.
At sætte kroner og ører på de værker,
jeg har været
– nede i dybet med -
– vågnet op med –
- fået store og små tanker med -
- kort sagt -
værker jeg har levet med, næsten umulig.

Nogle kan ligefrem være svære at skille sig af med.
Som at skulle sige farvel til en kær ven, som stadig beriger en.
Men før det bliver alt for dybsindigt!
Vil det jo også glæde mig, at de får et nyt hjem, hvor de skal ud og leve på en ny og forhåbentlig givende måde.
Ud til nye tanker, smil og måske eftertænksomhed!

                     
 
     
  CRESTA APPELT  
  Repræsenteret 2018 i Kunstbogen 101 Kunstnere  
 


Udstillinger/Exhibitions:
1993 ...............ALK Laboratorierne, Hørsholm.
2017-18 .........Galleri Claus C, St. Kongensgade, København.
2017 ...............Art Nordick, København.
1991................Atelier Curre Hillfon, Degeberga, Skåne.
1992 ...............Kunstnernes Marknad, Gotland. Sverige.
2011 ...............OUH Odense.
2014-19-....... HCA censurerede udstilling, Filosoffen. Odense.
1999...............Fynske Bank, Svendborg.
2010...............Gåsetorvet, Svendborg.
2010-13.........Kunstbygningen SAK, Svendborg.
-14-18 ... .......Kunstnernes Julebazar.
2014 ..............Hotel Ærø, Svendborg.
2014 ..............Hotel Svendborg.
2017 ..............Galleri Q, Svendborg
1999 ..............Hviids Japanske Have. Ebberup, Fyn.
2016 ..............Middelfarts Skibsværft.
2016 ..............Den 6 Sans, Vejle.
2017-19.........Kunstforeningen Limfjorden Censurerede Udstilling.
2018-19-19.. Kunstbutikken Danmark & Norden. Vejle
2020...............Gruppe udstilling. Stadens Museum for Kunst.
........................Gallopperiet,Christiania.
....................... Tema: Træ, Kommunikation, Vand.
.
2021 ..............Nata Watts Galley.....

 
     
     
 
CV
 
 
 

I could not do the works, I´m doing today,
without the knowledge there are in my hands and in my mind. 
 
1970: I became a student in weaving at Lotte Bagger Petersen in Holte. (North of Copenhagen)
In that time, I attended within textile print and weaving association. Here I learned form, color, composition and color techniques such as plant dyes and textile print.                      
At the same time I demonstrated old weaving techniques. at one of the largest and oldest open air museums in the world, the Open Air Museum in Sorgenfri, (North of Copenhagen)


 
 
1978: Graduate from Håndarbejdets Fremme in Haute Couture.
 
     
 
1979: To years of study in Kyoto, Japan.
I learned, the traditional old handpaint technique ”YUZEN”, to paint silk kimono.         
This stay taught me to ”see” and has given me the understanding of art, craft, aesthetics and balance. It is still a great source of inspiration for me and something I daily uses in the work with my art.

 
     
 
1982: Started own shop and workshop in Copenhagen.
Here I painted my own fabrics for clothing/interior decoration and sold design to Finlayson, Finland. At the same time as the work in the workshop, I worked with a furniture polisher. The idea of learning the craft where, to paddle old furniture, with modern fabrics. During the same period, I taught evening schools, through the Danish teachers union, rehabilitation centers, different leisure centers and as a consultant at Holbæk Art School in furniture cladding, Yuzen textile painting and screen.

 
     
 
1996: Moves to Svendborg.
Here I attend Svendborg Art School, where I work with sculpture in div. materials.
I learn the old painting technique, aging and marbling. A technique consisting of pigments and lasers and which is ”modelable” for several days, before it dries.
A technique I often use in my pictures.


 
     
 
2006: Educated Feng Shui Consultant.
A thousand year old Chinese philosophy, which looks at the balance, the energy and the harmony of our surroundings.

 
     
 
  In working with my handpainted textiles, I designed, among other things, bags. It required some closure and it became a play with many different materials. Old jewelry was sown and drilled in. Rusty iron and other things, were found on streets and alleyways. These ”new” materials set in a new ”world”, where I develop a new ”language”. It led to a play and development of jewelry made of materials/things we know so well. Bake shape, glassbars, beltbuckles, fragments of toys and old jewelry, which just lay in drawers, get to see the light of day, in new contexts and constellations. But gradually the jewelry went over and became so big, that it was not really jewelry anymore. More like small artworks. So gradully they moved into the framework and became part of a larger expression. As for now, is manifested as sculptures.

                     

The creative, playfull, philosophizing person, has always been in my mind. So I immerse myself in Feng Shui. These thoughts facinate me and inspire me, also in my art. It has provided an extra tool to see the tensions, that occurs in the contrasts between raw, polished, masculine and feminine.

The deepening and concentration is my life energy. To be allowed to feel loning, sadness, love, freedom, life, while I work with colors, shapes and symbols, that is big.

Therefor it is a difficult, emotional task to value these works I`ve been
-down in the depths with-
-woken up with-
-received great and small thoughts-
- with shortly said, works I`ve lived with.
Some may even be difficult to detach from.
As saying goodbye to a dear friend, which still enriches me.

But before it is getting too profound!
Of course I`ll be pleased, that they get a new home.
A place where they will live on a new and
hopefully rewarding way.
In addition to new thoughts, smile and maybe thoughtfulness!

 
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
  | Kunstner & Feng Shui Konsulent Cresta Appelt | Graaesvej 6, 5700 Svendborg | Tel: 2226 7062 | c@crestaappelt.dk|